Pravidla pro ochranu osobních údajů v ordinaci Veterina Labe Litměřice, Veterina Labe Roudnice nad Labem

veterinar.help s.r.o.


Informování o zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s výkonem veterinární léčebné a preventivní činnosti zpracováváme v pozici správce Vámi poskytnuté osobní údaje (tzn. osobní údaje majitelů, chovatelů či dalších osob, které nám svěří zvíře za účelem poskytnutí odborné veterinární pomoci), a to v rozsahu nutném pro splnění našich smluvních a zákonných povinností.

V rozsahu potřebném pro ochranu našich práv a právních nároků budeme Vaše osobní údaje přiměřeným způsobem zpracovávat z titulu tzv. oprávněného zájmu.

Můžeme Vás ujistit, že bezpečnost Vašich údajů a jejich zákonné zpracování pokládáme za naši prioritu.

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tomto informování a k jejich zpracování bude docházet vždy pouze po dobu potřebnou pro tyto účely, maximálně však po dobu 5 let od ukončení poskytování veterinárních služeb ve smyslu příslušné smlouvy, nevyplývá-li z právních předpisů doba delší.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí Vašich osobních údajů je, až na dále uvedené výjimky, naším smluvním požadavkem, případně přímo vyplývá z právních předpisů. Bez nich bychom Vašim zvířatům zpravidla nemohli požadované veterinární služby poskytnout, příp. splnit naše povinnosti ukládané zákonem, ať už vůči Vám nebo Vašim zvířecím mazlíčkům.

Zpracování kontaktních údajů

Pokud jsme se tak dohodli, budeme Vám prostřednictvím SMS nebo e-mailových zpráv zasílat upozornění na blížící se termín očkování nebo informace týkající se provozního chodu naší veterinární ambulance (plánovaná nepřítomnost, změna ordinačních hodin apod.).

Poskytnutí kontaktních údajů není povinné. Nesouhlasíte-li s jejich zpracováváním pro shora uvedené účely, příp. i jen s některým z nich, sdělte nám tuto skutečnost osobně v ordinaci, nebo písemně prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Stejně tak pokud v budoucnu svůj názor změníte, můžete proti nežádoucímu způsobu zpracování kdykoliv vznést námitku. Využijete-li kterýkoli z těchto postupů, se zpracováním v příslušném rozsahu bez dalšího přestaneme.

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, u nichž předání vyplývá přímo z právních předpisů. Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány prostřednictvím programu pro veterináře Winvet.

Práva klienta související se zpracováním

  • právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
  • právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
  • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Všechna Vaše zmíněná práva můžete realizovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Rádi Vám také zodpovíme jakékoliv Vaše otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován

MVDr. Jaroslav Chabada

Můžete jej kontaktovat na mailu veterinalabe@email.cz

V Praze dne 9.5. 2018

Firma: veterinar.help s.r.o.

IČ:08509557se sídlem Lužická 138, 41172 Hoštka


Kontaktní údaje k vyřizování agendy osobních údajů:

email: veterinalabe@email.cz

telefon: 704106447